Exempció de l'exercici de valencià en la PAU. ¿Què diu la llei?


Quedaran exempts de realitzar l’exercici de Valencià: Llengua i Literatura II de la Prova d’Accés a la Universitat els alumnes que no hagen cursat íntegrament els dos cursos del Batxillerat en centres docents de la Comunitat Valenciana. Així mateix, els alumnes que, inclús havent cursat íntegrament els dos cursos de Batxillerat en centres docents de la Comunitat Valenciana, hagen obtingut en algun d’ells resolució positiva d’exempció de la matèria de valencià, en 1r o 2n de Batxillerat, o hagen rebut adaptació curricular en els seus estudis d’aquesta assignatura, quedaran exempts de realitzar l’exercici de Valencià: Llengua i Literatura II de la Prova d’Accés a la Universitat.( article 6 del 0rde de 29/2010 de 20 d´abril ) Veure 
Correspon al centre d´enseyança secundària, al procedir a la matriculació dels estudiants en la prova d´acces a la universitat, certificar ue concorre alguna de les causes dels apartats anterior que donen llos a l´exempció. 

0 comentarios:

Publicar un comentario

Copyright 2009 El blog del Tutor. All rights reserved.
Free WPThemes presented by Leather luggage, Las Vegas Travel coded by EZwpthemes.
Bloggerized by Miss Dothy